THE NUN


Array
(
  [02102018] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Christopher Robin
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [BlackKklansman
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [03102018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Christopher Robin
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Das Prinzip Montessori
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:30
] => Array
        (
          [Schlingel: Lange Nacht der kurzen Filme
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [04102018] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Das schönste Mädchen der Welt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [BlackKklansman
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [05102018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Käpt´n Sharky
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Das schönste Mädchen der Welt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alpha
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [06102018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Käpt´n Sharky
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Alpha
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Das schönste Mädchen der Welt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [07102018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Käpt´n Sharky
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Familie Brasch
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Alpha
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Gundermann
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [09102018] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer Ferienprogramm
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Gundermann
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Das schönste Mädchen der Welt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alpha
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [10102018] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Luis und die Aliens Ferienprogramm
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Das schönste Mädchen der Welt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [AVA
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alpha
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [11102018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Delfine (Disney) Ferienprogramm
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Welcome to Sodom
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [12102018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Käpt´n Sharky
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Offenes Geheimnis
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [The Nun
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [13102018] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Käpt´n Sharky
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Offenes Geheimnis
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [22:30
] => Array
        (
          [The Nun
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [14102018] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Welcome to Sodom
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Käpt´n Sharky
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Offenes Geheimnis
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [16102018] => Array
    (
      [17:30
] => Array
        (
          [Offenes Geheimnis
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [17102018] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Matti und Sami und die 3 größten Fehler des Universums Ferienprogramm
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Offenes Geheimnis
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [The Nun
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [18102018] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Gans im Glück Ferienprogramm
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Elternschule
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Mile 22
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [19102018] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Mile 22
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [20102018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Petterson und Findus - Findus zieht um
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Mile 22
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [21102018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Petterson und Findus - Findus zieht um
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Petterson und Findus - Findus zieht um
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Elternschule
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [23102018] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Mile 22
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [24102018] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Elternschule
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Ballon
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Peru - Unterwegs in den Anden
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [25102018] => Array
    (
      [17:15
] => Array
        (
          [Klassentreffen 1.0
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Searching
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [26102018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Auf Weltreise mit Schlingel China: Die Ballade von Tibet
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Preview: Der Trafikant
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [FÄLLT AUS Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Klassentreffen 1.0
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [27102018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Petterson und Findus - Findus zieht um
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Searching
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Predator - Upgrade
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [28102018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Petterson und Findus - Findus zieht um
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Petterson und Findus - Findus zieht um
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:15
] => Array
        (
          [Klassentreffen 1.0
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Searching
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [22:15
] => Array
        (
          [Predator - Upgrade
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [30102018] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Searching
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Klassentreffen 1.0
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [31102018] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Das Prinzip Montessori
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:15
] => Array
        (
          [Klassentreffen 1.0
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Searching
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [22:15
] => Array
        (
          [Predator - Upgrade
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Christopher Robin
  
  BlackKklansman
  
  Christopher Robin
  
  Das Prinzip Montessori
  
  Schlingel: Lange Nacht der kurzen Filme
  
  Das schönste Mädchen der Welt
  
  BlackKklansman
  
  Käpt´n Sharky
  
  Das schönste Mädchen der Welt
  
  Alpha
  
  Käpt´n Sharky
  
  Alpha
  
  Das schönste Mädchen der Welt
  
  Käpt´n Sharky
  
  Familie Brasch
  
  Alpha
  
  Gundermann
  
  Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer Ferienprogramm
  
  Gundermann
  
  Das schönste Mädchen der Welt
  
  Alpha
  
  Luis und die Aliens Ferienprogramm
  
  Das schönste Mädchen der Welt
  
  AVA
  
  Alpha
  
  Delfine (Disney) Ferienprogramm
  
  Welcome to Sodom
  
  Ballon
  
  Käpt´n Sharky
  
  Offenes Geheimnis
  
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  The Nun
  
  Käpt´n Sharky
  
  Offenes Geheimnis
  
  Ballon
  
  The Nun
  
  Welcome to Sodom
  
  Käpt´n Sharky
  
  Ballon
  
  Offenes Geheimnis
  
  Offenes Geheimnis
  
  Ballon
  
  Matti und Sami und die 3 größten Fehler des Universums Ferienprogramm
  
  Offenes Geheimnis
  
  The Nun
  
  Gans im Glück Ferienprogramm
  
  Elternschule
  
  Mile 22
  
  Ballon
  
  Mile 22
  
  Petterson und Findus - Findus zieht um
  
  Ballon
  
  Mile 22
  
  Petterson und Findus - Findus zieht um
  
  Petterson und Findus - Findus zieht um
  
  Elternschule
  
  Ballon
  
  Ballon
  
  Mile 22
  
  Elternschule
  
  Ballon
  
  Peru - Unterwegs in den Anden
  
  Klassentreffen 1.0
  
  Searching
  
  Auf Weltreise mit Schlingel China: Die Ballade von Tibet
  
  Preview: Der Trafikant
  
  FÄLLT AUS Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Klassentreffen 1.0
  
  Petterson und Findus - Findus zieht um
  
  Searching
  
  Predator - Upgrade
  
  Petterson und Findus - Findus zieht um
  
  Petterson und Findus - Findus zieht um
  
  Klassentreffen 1.0
  
  Searching
  
  Predator - Upgrade
  
  Searching
  
  Klassentreffen 1.0
  
  Das Prinzip Montessori
  
  Klassentreffen 1.0
  
  Searching
  
  Predator - Upgrade
  
 • Regie:
  Corin Hardy
 • Darsteller:
  Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet
Informationen:
 • USA 2018
 • FSK ab 16
 • 97 min
 • Großer Saal

Nach „Annabelle” das zweite Spin-off zur Horrorreihe „Conjuring”: Im Mittelpunkt steht der fiese Nonnen-Dämon Valak (Bonnie Aarons) aus „Conjuring 2”. In den 50ern wird Father Burke (Demián Bichir) auf dessen Spur angesetzt, als ihm seine Vorgesetzten im Vatikan den Auftrag erteilen, den mysteriösen Tod einer Ordensschwester zu untersuchen. Sie nahm sich in einem abgelegenen rumänischen Kloster das Leben.Burke, durch seine Vergangenheit tief traumatisiert, wird von der Novizin Irene (Taissa Farmiga) begleitet, die bald ihr Ordensgelübde ablegen soll. Zusammen erforschen sie das schreckliche Geheimnis des Klosters...