LETO


4008
2018
Array
(
  [0] => Dezember2018
)
Array
(
  [01122018] => Array
    (
      [15:15
] => Array
        (
          [Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [AUF DER SUCHE NACH DEM ALTEN TIBET
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:45
] => Array
        (
          [AUFBRUCH ZUM MOND
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [02122018] => Array
    (
      [13:15
] => Array
        (
          [Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:15
] => Array
        (
          [BOHEMIAN RHAPSODY
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [AUFBRUCH ZUM MOND
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [25 KM/H
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [04122018] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [25 KM/H
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [AUFBRUCH ZUM MOND
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [05122018] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [#FEMALE PLEASURE
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [BOHEMIAN RHAPSODY
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [AUFBRUCH ZUM MOND
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [06122018] => Array
    (
      [17:30
] => Array
        (
          [#FEMALE PLEASURE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [KOSMISCHE BROCKEN Frank Zappa und die Deutschen
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [22:30
] => Array
        (
          [VERSCHWÖRUNG
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [07122018] => Array
    (
      [15:30
] => Array
        (
          [ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [JULIET, NAKED
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:45
] => Array
        (
          [VERSCHWÖRUNG
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [08122018] => Array
    (
      [14:00
] => Array
        (
          [ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [JULIET, NAKED
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [VERSCHWÖRUNG
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [BOHEMIAN RHAPSODY
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [09122018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [JULIET, NAKED
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [BOHEMIAN RHAPSODY
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [22:00
] => Array
        (
          [VERSCHWÖRUNG
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [11122018] => Array
    (
      [17:45
] => Array
        (
          [BOHEMIAN RHAPSODY
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [VERSCHWÖRUNG
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [12122018] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [JULIET, NAKED
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:30
] => Array
        (
          [JULIET, NAKED
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [VERSCHWÖRUNG
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [13122018] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [PROJEKT: ANTARKTIS
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [LETO
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [14122018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [DER LANGE RITT ZUR SCHULE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [LETO
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [15122018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [PROJEKT: ANTARKTIS
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [16122018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Petterson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [LETO russische
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [18122018] => Array
    (
      [17:30
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [LETO
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [19122018] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [LETO
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [20122018] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [PROJEKT: ANTARKTIS
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [21122018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [SHORTS ATTACK! GOLDEN SHORTS 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [22122018] => Array
    (
      [15:15
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [23122018] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [25122018] => Array
    (
      [19:00
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [26122018] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Der Vorname
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [27122018] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [ALEXANDER MCQUEEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [MARY SHELLEY
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [28122018] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [MARY SHELLEY
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [29122018] => Array
    (
      [15:15
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [MACKIE MESSER - BRECHTS DREIGROSCHENFILM
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [30122018] => Array
    (
      [15:15
] => Array
        (
          [DER GRINCH 2018
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [ALEXANDER MCQUEEN
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [MARY SHELLEY
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer
  
  Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer
  
  LETO
  AUF DER SUCHE NACH DEM ALTEN TIBET
  
  AUF DER SUCHE NACH DEM ALTEN TIBET
  
  LETO
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  LETO
  Smallfoot - Ein eisigartiges Abenteuer
  
  Smallfoot – Ein eisigartiges Abenteuer
  
  LETO
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  LETO
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  LETO
  25 KM/H
  
  25 KM/H
  
  LETO
  25 KM/H
  
  25 KM/H
  
  LETO
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  LETO
  #FEMALE PLEASURE
  
  #FEMALE PLEASURE
  
  LETO
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  LETO
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  AUFBRUCH ZUM MOND
  
  LETO
  #FEMALE PLEASURE
  
  #FEMALE PLEASURE
  
  LETO
  KOSMISCHE BROCKEN Frank Zappa und die Deutschen
  
  KOSMISCHE BROCKEN Frank Zappa und die Deutschen
  
  LETO
  VERSCHWÖRUNG
  
  VERSCHWÖRUNG
  
  LETO
  ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
  
  ELLIOT – DAS KLEINSTE RENTIER
  
  LETO
  JULIET, NAKED
  
  JULIET, NAKED
  
  LETO
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Fagg juh Gämnidz – von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  LETO
  VERSCHWÖRUNG
  
  VERSCHWÖRUNG
  
  LETO
  ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
  
  ELLIOT – DAS KLEINSTE RENTIER
  
  LETO
  JULIET, NAKED
  
  JULIET, NAKED
  
  LETO
  VERSCHWÖRUNG
  
  VERSCHWÖRUNG
  
  LETO
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  LETO
  ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
  
  ELLIOT – DAS KLEINSTE RENTIER
  
  LETO
  ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
  
  ELLIOT – DAS KLEINSTE RENTIER
  
  LETO
  JULIET, NAKED
  
  JULIET, NAKED
  
  LETO
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  LETO
  VERSCHWÖRUNG
  
  VERSCHWÖRUNG
  
  LETO
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  BOHEMIAN RHAPSODY
  
  LETO
  VERSCHWÖRUNG
  
  VERSCHWÖRUNG
  
  LETO
  JULIET, NAKED
  
  JULIET, NAKED
  
  LETO
  JULIET, NAKED
  
  JULIET, NAKED
  
  LETO
  VERSCHWÖRUNG
  
  VERSCHWÖRUNG
  
  LETO
  PROJEKT: ANTARKTIS
  
  PROJEKT: ANTARKTIS
  
  LETO
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Fagg juh Gämnidz – von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  LETO
  LETO
  
  LETO
  
  LETO
 • 13.12.201820:15 Uhr
 • DER LANGE RITT ZUR SCHULE
  
  DER LANGE RITT ZUR SCHULE
  
  LETO
  LETO
  
  LETO
  
  LETO
 • 14.12.201818:00 Uhr
 • PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
  
  ELLIOT – DAS KLEINSTE RENTIER
  
  LETO
  PROJEKT: ANTARKTIS
  
  PROJEKT: ANTARKTIS
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  ELLIOT - DAS KLEINSTE RENTIER
  
  ELLIOT – DAS KLEINSTE RENTIER
  
  LETO
  Petterson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt
  
  Petterson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  LETO russische
  
  LETO russische
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  LETO
  
  LETO
  
  LETO
 • 18.12.201820:15 Uhr
 • LETO
  
  LETO
  
  LETO
 • 19.12.201811:00 Uhr Babypol
 • DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  LETO
  PROJEKT: ANTARKTIS
  
  PROJEKT: ANTARKTIS
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  LETO
  SHORTS ATTACK! GOLDEN SHORTS 2018
  
  SHORTS ATTACK! GOLDEN SHORTS 2018
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Fagg juh Gämnidz – von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  LETO
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  LETO
  Der Vorname
  
  Der Vorname
  
  LETO
  ALEXANDER MCQUEEN
  
  ALEXANDER MCQUEEN
  
  LETO
  MARY SHELLEY
  
  MARY SHELLEY
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  MARY SHELLEY
  
  MARY SHELLEY
  
  LETO
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  PHANTASTISCHE TIERWESEN 2: GRINDELWALDS VERBRECHEN
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE
  
  LETO
  MACKIE MESSER - BRECHTS DREIGROSCHENFILM
  
  MACKIE MESSER – BRECHTS DREIGROSCHENFILM
  
  LETO
  DER GRINCH 2018
  
  DER GRINCH 2018
  
  LETO
  ALEXANDER MCQUEEN
  
  ALEXANDER MCQUEEN
  
  LETO
  MARY SHELLEY
  
  MARY SHELLEY
  
  LETO
 • Regie:
  Kirill Serebrennikov
 • Darsteller:
  Roma Zver, Irina Starshenbaum, Teo Yoo
Informationen:
 • Russland, Frankreich 2018
 • FSK ab 12
 • 126 min
 • Großer Saal

Das biografische Drama Leto fängt die Rockszene der 1980er-Jahre im ehemaligen Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, ein.Leningrad, ein Sommer zu Beginn der 1980er. Während Alben von Lou Reed und David Bowie heimlich die Besitzer wechseln, brodelt die Underground-Rockszene. Mike und seine Frau Natascha lernen den charismatischen Musiker Viktor Zoi kennen. Ihre unbändige Leidenschaft für die Musik verbindet sie schnell zu einer eigenwilligen Dreieckskonstellation. Als Teil einer neuen Musikbewegung werden sie trotz staatlich kontrollierter Konzerte das Schicksal des Rock 'n' Rolls in der Sowjetunion verändern.